Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze website en de a-portfolio zijn intellectueel eigendom van Agamedes HRM solutions.
Als bezoeker of lid van deze website, hierna ook  'Website' genoemd, ga je akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden, hetzij door de Website te bezoeken, hetzij door de Website te gebruiken, hetzij door jezelf te registreren als houder van een a-portfolio of een account.

Agamedes HRM solutions kan deze voorwaarden altijd wijzigen of amenderen. De gewijzigde versie is van kracht dertig (30) dagen na datum van de publicatie ervan op deze Website.

Aanmelden

Door het aanvragen van een account en/of het maken van een a-portfolio verklaar je dat de geleverde persoonlijke gegevens correct, nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn.

Je beschikt over de wettelijke bevoegdheid om een overeenkomst zoals deze af te sluiten.

Agamedes HRM solutions kan op elk ogenblik, om eender welke reden en zonder voorafgaande verwittiging een eind maken aan je registratie.

Alle gebruikers dragen zelf verantwoording voor de gevolgen van het gebruik van de website .
Agamedes kan op elk ogenblik en zonder verwittiging de dienst stopzetten, het lidmaatschap blokkeren of het lidmaatschap verwijderen. In geval van conflict met een of meerdere andere leden of met derden, zal je Agamedes HRM solutions , zijn rechtsopvolgers en partners vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard ook, voorzienbare en onvoorziene, bekende en onbekende, gekende en ongekende, die voortvloeien uit of in verband staan met het conflict.

Aanmelden

Alle gegevens in het a-portfolio moeten wettelijk en legaal zijn. Je erkent deze bepaling uitdrukkelijk en bent zelf aansprakelijk voor de door jou gepubliceerde gegevens, teksten en beelden, zowel civiel- als strafrechtelijk. Publiek gemaakte gegevens mogen geen inbreuk inhouden op auteurs-, octrooi- of merkenrechten, handelsgeheimen of andere eigendoms-, intellectuele-, privacy-, persoonlijkheids- of publiciteitsrechten van een derde partij. Publiek gemaakte gegevens mogen niet bedrieglijk, bedreigend, lasterlijk of kwellend zijn.

Klachten procedure

Heb je schadelijke of illegale gegevens op de Website opgemerkt? Meld dit onmiddellijk aan info@agamedes.nl. Indien de klacht duidelijk gegrond is, zullen de nodige maatregelen definitief en ontegensprekelijk genomen worden (verwijdering van de teksten, beelden, informatie of gegevens). De klachtenprocedure is in overeenstemming met artikel 14 van de EU-Richtlijn 2000/31/CE met betrekking tot electronic commerce.

Vergoedingen

Aan het zakelijk gebruik van de website zijn kosten verbonden. Voor het gebruik door arbeidsorganisaties en commerciële gebruikers is een vergoeding verschuldigd, afhankelijk van de aard en omvang van de door de organisatie afgenomen diensten. Deze vergoeding is vastgelegd in een overeenkomst tussen de organisatie en Agamedes HRM solutions .

Op termijn kan Agamedes HRM solutions functionaliteiten toevoegen waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. Deze functionaliteiten alsmede de kosten hiervan zullen op de website vermeldt worden en aan alle account houders kenbaar worden gemaakt.

Handelsmerken

Agamedes.company, P4Index.com, P4Index, A-portfolio en Agamedes HRM Solutions zijn handelsmerken (trademarks). Ook verbasteringen van de naam, zoals Agemedes, vallen onder het handelsmerk.

Aansprakelijkheid

VOORBEHOUD VAN ALLE RECHT EN MIDDELEN - AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE INHOUD OF DE AARD VAN DE PUBLICATIES.

Alle rechten zijn steeds voorbehouden, tenzij in geval van uitdrukkelijke afstand. Agamedes HRM Solutions, zijn rechtsopvolgers en partners wijst alle verantwoordelijkheid af en beperkt haar aansprakelijkheid tot het wettelijke minimum voor wat betreft de inhoud of de aard van de publicaties; of de schade die er uit zou kunnen voortvloeien. Agamedes HRM Solutions, zijn rechtsopvolgers en partners kan niet waarborgen dat de Website ononderbroken of foutloos zal functioneren.

Agamedes HRM Solutions, zijn rechtsopvolgers en partners geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van deze Website, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die er verkregen wordt.

Deze Website wordt door Agamedes HRM Solutions , zijn rechtsopvolgers en partners ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis.

Agamedes HRM Solutions , zijn rechtsopvolgers en partners legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de Website, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die in deze Website worden voorgesteld.

In zoverre de wet dit toestaat, wijst Agamedes HRM Solutions, zijn rechtsopvolgers en partners elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Agamedes HRM Solutions , zijn rechtsopvolgers en partners zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn Website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade. Als gebruiker aanvaard je ontegensprekelijk de volle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van je eigen publicaties en/of je eigen a-portfolio. Je bent dus niet alleen aansprakelijk en verantwoordelijk voor de items die je zelf publiceert op je a-portfolio, maar ook voor de commentaren en intekeningen die anderen op je pagina publiceren.

De (externe) links naar andere websites, inclusief buttons, banners en tekstlinks, vallen onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestemming van de links. Agamedes HRM Solutions , zijn rechtsopvolgers en partners kan het linken naar andere websites voorkomen en kan vervolging instellen indien deze niet overeenstemmen met het persoonlijk, normaal en niet-commercieel gebruik.

Waarschuwingen en aanduidingen

Je wordt verondersteld alle waarschuwingen en aanduidingen op deze Website te lezen en te begrijpen. Indien na een waarschuwing verder gegaan wordt met het gebruik van de Website wordt dit beschouwd als een uitdrukkelijke toestemming of instemming.

Andere voorwaarden

Andere voorwaarden voor bepaalde diensten, zoals privacy statement, waarschuwingen, softwarelicenties en prijsmededelingen, zijn annexen van onderhavige voorwaarden en vormen er aldus een geheel mee.

Toegang

Het gebruik van nicknames of logins enerzijds en wachtwoorden of toegangscodes anderzijds valt onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gebruiker, die zich ertoe verbindt het geheime en vertrouwelijke karakter ervan te bewaren. In geval van diefstal of misbruik van voormelde aanmeldingsgegevens zal de gebruiker Agamedes HRM Solutions , zijn rechtsopvolgers en partners hiervan onmiddellijk waarschuwen per e-mail op het adres info@agamedes.nl met als onderwerp van het bericht "LOGIN".

Geschillen

Het gebruik van deze Website valt onder het Nederlands recht. In geval van geschil omtrent het gebruik van de Website of diensten van deze Website zijn wordt de zaak voorgelegd aan een daarvoor bevoegde rechtbank.